$ 1,072.37
Engelhard Gold Bullion -3.10 (-0.29%) 「12月」 23, 2015

Engelhard Gold Bullion

名前
(Google Translate)

Engelhard Gold Bullion

単位
(Google Translate)

troy ounce

領域 全世界

統計学: Engelhard Gold Bullion

限目 「12月」 22, 2015 - 「12月」 23, 2015
価格 $ 1,072.37 (「12月」 23, 2015)
変化する (1P) -3.10
% 変化する (1P) -0.29%

スケジュール: Engelhard Gold Bullion (2007-05-01 - 2015-12-23)