9.43
United States Oil Fund -0.03 (-0.32%) 「6月」 8, 2017

United States Oil Fund

名前
(Google Translate)

United States Oil Fund

単位
(Google Translate)

ETF

領域 全世界

統計学: United States Oil Fund

限目 「6月」 7, 2017 - 「6月」 8, 2017
価格 9.43 (「6月」 8, 2017)
変化する (1P) -0.03
% 変化する (1P) -0.32%

スケジュール: United States Oil Fund (2006-04-10 - 2017-06-08)